22.07.10 by Jeff

Yuan Xiaopeng

Photos by Yuan Xiaopeng. Shanghai, China.

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

Photographer Yuan Xiaopeng photography

  • lapetitefaon

    aww, I love that puppy looking fox one!

  • zhengdong

    yay! he is awesome!