Art

Katharina Trudzinski

Installations by Hamburg-based artist, Katharina Trudzinski.

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

katharina trudzinski installation artist art sculpture painter

Related Articles