ArtSculpture

Artist Spotlight: Johnson Tsang

A selection of sculptures by Hong Kong artist Johnson Tsang. More images below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnson Tsang’s Website

Johnson Tsang on Instagram

Johnson Tsang on Behance

 

 

Related Articles