11.09.12 by Jeff

Melinda Laszczynski

Artist Melinda Laszczynski
Collages by Melinda Laszczynski.

Artist Melinda Laszczynski

Artist Melinda Laszczynski

Artist Melinda Laszczynski

Artist Melinda Laszczynski

melindalaszczynski.com